Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 BCH-CNCTTNHH-HTV-DN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên, do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ) Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
2 BCH-CNCTCP-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập chi nhánh công ty cổ phần do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ) Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
3 BCH-CNCTCP-DN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập chi nhánh công ty cổ phần do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ) Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
4 BCH-CNCTHD-TVHD-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập chi nhánh công ty hợp danh do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty (mẹ) Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
5 BCH-CNCTHD-TVGV-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập chi nhánh công ty hợp danh do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty (mẹ) Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
6 BCH-CTTNHHHTV-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên, do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
7 BCH-CTTNHHMTV-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty tnhh một thành viên, do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
8 BCH-CTTNHHMTV-DN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty tnhh một thành viên, do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
9 BCH-CTTNHHHTV-DN-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên, do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
10 BCH-CTCP-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty cổ phần, do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
11 BCH-CTCP-DN-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty cổ phần, do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
12 BCH-CTHD-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty hợp danh, do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
13 BCH-CTHD-CN-GV-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập công ty hợp danh, do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn, gồm 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên góp vốn thành lập Điều 7, 10, 11 và Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
14 BCH-DNTN-CN-2020 Bản câu hỏi áp dụng cho thành lập doanh nghiệp tư nhân, do 01 cá nhân làm chủ doanh nghiệp Điều 7, 10, 11 và Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015
15 MQĐBNKTT 2019 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016
16 MQĐBN-GĐ-2020 Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
17 MHĐMBHH-2020 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa Khoản 8 Điều 3, Điều 24 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
18 01/2020/TT-BTP Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015
19 MHĐUTMBHH-2020 Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
20 Số: 28/2020/NĐ-CP Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.
21 MĐL-VPDD-2020 Mẫu điều lệ văn phòng đại diện công ty tnhh ... Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
22 Số: 50/QĐ-CA Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 Công bố 08 (AL30-37) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2020
23 22/2020/NĐ-CP Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2020
24 16/2020/NĐ-CP Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.
25 Số: 26/2019/QĐ-UBND Quyết định số: 26/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
26 Số: 100/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 100/2019/NĐ-CP NGÀY 30/12/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
27 81/2019/TT-BCA Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2020
28 Số: 68/VBHN-BTC Thông tư số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
29 Số: 11/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
30 Số: 22/VBHN-VPQH Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.