Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 41/2019/TT-BCT Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Hiệu lực kể từ ngày 29/01/2020
2 173/2018/TT-BQP Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cẩm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Hiệu lực từ ngày 01/01/2019
3 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 30/11/2018
4 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Hiệu lực ngày 07/8/2018
5 12/2018/TT-BCT Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 Hiệu lực ngày 15/6/2018
6 Số: 69/2018/NĐ-CP Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương Hiệu lực ngày 15/5/2018
7 09/2018/NĐ-CP Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa ... Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018
8 05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018