Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 22/2020/NĐ-CP Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Hiệu lực từ ngày 25/02/2020
2 Số: 72997/CT-TTHT Công văn số Số: 72997/CT-TTHT ngày 13/11/2017 V/v lệ phí môn bài với VPĐD Hiệu lực ngày 13/11/2017
3 658/TCT-CS Công văn số 658/TCT-CS ngày 28/02/2017 v/v: Lệ phí môn bài Hiệu lực ngày 28/02/2017
4 302/2016/TT-BTC Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí môn bài Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
5 15865/BTC-CST Công văn số 15865/BTC-CST ngày 7/11/2016 V/v lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện. Hiệu lực ngày 7/11/2016
6 139/2016/NĐ-CP Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
7 33/VBHN-BTC Thông tư số 33/VBHN-BTC ngày 14/7/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 Hiệu lực từ ngày 01/01/2003
8 42/2003/TT-BTC Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Hiệu lực thi hành từ 01/04/2003
9 96/2002/TT-BTC Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 Hiệu lực từ ngày 01/01/2003
10 75/2002/NĐ-CP Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003