Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 22/2020/NĐ-CP Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2020
2 Số: 72997/CT-TTHT Công văn số Số: 72997/CT-TTHT ngày 13/11/2017 V/v lệ phí môn bài với VPĐD Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Công ty CP khoáng sản Hòa Bình được biết và thực hiện./.
3 658/TCT-CS Công văn số 658/TCT-CS ngày 28/02/2017 v/v: Lệ phí môn bài Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh ... thì không phải nộp lệ phí môn bài
4 302/2016/TT-BTC Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí môn bài Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
5 15865/BTC-CST Công văn số 15865/BTC-CST ngày 7/11/2016 V/v lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
6 139/2016/NĐ-CP Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 10/4/2016 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành.
7 33/VBHN-BTC Thông tư số 33/VBHN-BTC ngày 14/7/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 05 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung
8 42/2003/TT-BTC Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/4/2003 thay thế điểm 1 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính về thuế Môn bài, và áp dụng ngay cho các cơ sở kinh doanh mới thành lập
9 96/2002/TT-BTC Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.
10 75/2002/NĐ-CP Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế các mức thuế môn bài quy định tại Nghị định số 52/CP ngày 09 tháng 9 năm 1996 của Chính phủ.