Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 07/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu giải quyết./.
2 Số: 3978/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
3 Số: 04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/07/2019 ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
4 Số: 36/2019/NĐ-CP Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi hành Nghị định này.
5 Số: 142/2018/NĐ-CP Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
6 Luật số: 26/2018/QH14 Luật số: 26/2018/QH14 ngày 14/06/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
7 Số: 12/2016/TT-BVHTTDL Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016 quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.
8 Số: 106/2016/NĐ-CP Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
9 77/2006/QH 11 Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH 11 ngày 29/11/2006. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Pháp lệnh thể dục, thể thao ngày 25 tháng 9 năm 2000 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.