Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 07/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao. Hiệu lực từ: 01/12/2021
2 Số: 3978/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực từ ngày 21/12/2020
3 Số: 04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/07/2019 ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
4 Số: 36/2019/NĐ-CP Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/04/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Hiệu lực ngày 29/04/2019
5 Số: 142/2018/NĐ-CP Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hiệu lực ngày 09/10/2018
6 Luật số: 26/2018/QH14 Luật số: 26/2018/QH14 ngày 14/06/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
7 Số: 12/2016/TT-BVHTTDL Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016 quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017.
8 Số: 106/2016/NĐ-CP Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
9 77/2006/QH 11 Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007