Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 51/2014/QH13 Luật Phá sản số: 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật phá sản số 21/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.