Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 35/2018/QH14 LUẬT SỐ 35/2018/QH14 NGÀY 20/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
2 103/2016/QH13 LUẬT BÁO CHÍ SỐ 103/2016/QH13 NGÀY 05/04/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.