Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 35/2018/QH14 LUẬT SỐ 35/2018/QH14 NGÀY 20/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Hiệu lực ngày 01/01/2019.
2 103/2016/QH13 LUẬT BÁO CHÍ SỐ 103/2016/QH13 NGÀY 05/04/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.