Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 99/2011/NĐ-CP Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011
2 59/2010/QH12 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011