Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Luật số: 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 ngày 16/12/2018 Hiệu lực ngày 01/07/2019
2 71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014
3 14/VBHN-BCT Nghị định số 14/VBHN-BCT ngày 25/4/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012
4 116/2005/NĐ-CP Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
5 Số: 27/2004/QH11 Luật số 27/2004/QH11 ngày 12/3/2004 về cạnh tranh Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005