Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Luật số: 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số: 23/2018/QH14 ngày 16/12/2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
2 71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014
3 14/VBHN-BCT Nghị định số 14/VBHN-BCT ngày 25/4/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
4 116/2005/NĐ-CP Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
5 Số: 27/2004/QH11 Luật số 27/2004/QH11 ngày 12/3/2004 về cạnh tranh Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005