Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 24/2019/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 03/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Hiệu lực từ ngày 25/4/2019
2 Số: 951/VBHN-BTP Nghị định số 951/VBHN-BTP ngày 21/03/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi Hiệu lực từ ngày 08/05/2011.
3 465/VBHN-BTP Thông tư số 465/VBHN-BTP ngày 11/2/2015 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.
4 24/2014/TT-BTP Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP Hiệu lực từ ngày 11/02/2015.
5 15/2014/TT-BTP Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014.
6 21/2011/TT-BTP Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2012.
7 12/2011/TT-BTP Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu, sổ về nuôi con nuôi Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011
8 BM-12/2011/TT-BTP Biểu mẫu ban hành kèm theo BM-12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Hiệu lực ngày 27/6/2011
9 19/2011/NĐ-CP Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2011.
10 52/2010/QH12 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.
11 08/2006/TT-BTP Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 8/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
12 69/2006/NĐ-CP Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
13 84/2005/LPQT Hiệp định hợp tác số 84/2005/LPQT ngày 8/4/2005 về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hiệu lực trong thời hạn ba năm và mặc nhiên chấm dứt hiệu lực
14 68/2002/NĐ-CP Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2003
15 LA HAYE 1993 Công ước la haye ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế Làm tại La Hay, ngày 29/05/1993