Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 951/VBHN-BTP Nghị định số 951/VBHN-BTP ngày 21/03/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011.
2 Số: 24/2019/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 03/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019./.
3 465/VBHN-BTP Thông tư số 465/VBHN-BTP ngày 11/2/2015 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.
4 24/2014/TT-BTP Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2015.
5 15/2014/TT-BTP Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014.
6 21/2011/TT-BTP Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2012.
7 12/2011/TT-BTP Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu, sổ về nuôi con nuôi Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.
8 BM-12/2011/TT-BTP Biểu mẫu ban hành kèm theo BM-12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Ban hành 26 loại biểu mẫu và 01 loại Sổ đăng ký nuôi con nuôi với ký hiệu như quy định tại danh mục dưới đây
9 19/2011/NĐ-CP Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011. Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Nghị định này./.
10 52/2010/QH12 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
11 08/2006/TT-BTP Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 8/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quy định hướng dẫn tại các điểm 3.1, 3.2 và 3.3 tiểu mục 3 mục II của Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
12 69/2006/NĐ-CP Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.
13 84/2005/LPQT Hiệp định hợp tác số 84/2005/LPQT ngày 8/4/2005 về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn ba năm và mặc nhiên chấm dứt hiệu lực
14 68/2002/NĐ-CP Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2003 và thay thế Nghị định số 184/CP ngày 30 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.
15 LA HAYE 1993 Công ước la haye ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế Làm tại La Hay, ngày 29 tháng 5 năm 1993 thành một bản duy nhất bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau và được gửi lưu chiểu tại cơ quan lưu trữ của Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Một bản sao Công ước có chứng thực sẽ được gửi qua đường ngoại giao tới mỗi quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế vào ngày diễn ra Khóa họp thứ 17 của Hội nghị và mỗi quốc gia khác đã tham dự Khóa họp đó.