Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
2 Số: 68/VBHN-BTC Thông tư số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
3 1200/BTC-TCT Công văn số 1200/BTC-TCT ngày 24/01/2017 v/v chính sách thuế - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
4 96/2016/TT-BTC Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007
5 05/VBHN-BTC Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.
6 801/TCT- TNCN Công văn số 801/TCT- TNCN ngày 03/2/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn xử lý kịp thời
7 06/2016/QĐ-TTg Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này
8 5274/TCT-TNCN Công văn số 5274/TCT-TNCN ngày 9/12/2015 V/v Thuế TNCN đối với Khoản chi tiền điện thoại. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế; - Vụ Chính sách thuế; - Lưu: VT, TNCN.
9 77273/CT-HTr Công văn số 77273/CT-HTr ngày 07/12/2015 V/v trả lời chính sách thuế Nơi nhận: - Như trên; - Phòng Kiểm tra thuế số 1; - Phòng Pháp chế; - Lưu: VT, HTr(2).
10 92/2015/TT-BTC Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015
11 14/VBHN-BTC Nghị định số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 2 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP.
12 12/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.
13 04/VBHN-BTC Thông tư số 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/ TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.
14 15/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây: Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL- UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL- UBTVQH11; sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10; Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ; Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;
15 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
16 Số: 205/2013/TT-BTC Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn những nội dung cơ bản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2014, thay thế Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004
17 111/2013/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.
18 65/2013/NĐ-CP Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 2 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP.
19 26/2012/QH13 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
20 20/2010/TT-BTC Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đối với các Tờ khai quyết toán thuế TNCN, thủ tục hoàn thuế được áp dụng ngay cho kỳ quyết toán thuế năm 2009, các nội dung khác áp dụng ngay từ kỳ kê khai thuế TNCN năm 2010 trở đi. Các thủ tục hành chính về thuế TNCN không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.
21 04/2007/QH12 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.