Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Hiệu lực từ ngày 01/08/2021.
2 Số: 68/VBHN-BTC Thông tư số 68/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 Hiệu lực từ ngày 01/10/2013.
3 1200/BTC-TCT Công văn số 1200/BTC-TCT ngày 24/01/2017 v/v chính sách thuế Hiệu lực ngày 24/01/2017
4 96/2016/TT-BTC Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016
5 05/VBHN-BTC Thông tư số 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013
6 06/2016/QĐ-TTg Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016
7 801/TCT- TNCN Công văn số 801/TCT- TNCN ngày 03/2/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT Hiệu lực ngày 03/2/2016
8 5274/TCT-TNCN Công văn số 5274/TCT-TNCN ngày 9/12/2015 V/v Thuế TNCN đối với Khoản chi tiền điện thoại. Hiệu lực ngày 9/12/2015
9 77273/CT-HTr Công văn số 77273/CT-HTr ngày 07/12/2015 V/v trả lời chính sách thuế Hiệu lực ngày 07/12/2015
10 92/2015/TT-BTC Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015
11 14/VBHN-BTC Nghị định số 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
12 12/2015/NĐ-CP Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Hiệu lực ngày 12/02/2015
13 04/VBHN-BTC Thông tư số 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.
14 15/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
15 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
16 Số: 205/2013/TT-BTC Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn những nội dung cơ bản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ Hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2014
17 111/2013/TT-BTC Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.
18 65/2013/NĐ-CP Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013
19 26/2012/QH13 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
20 20/2010/TT-BTC Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN Hiệu lực ngày 20/03/2010
21 04/2007/QH12 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.