Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 09/VBHN-BTC Thông tư số 09/VBHN-BTC ngày 03/05/2017 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 thay thế cho Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013
2 20/VBHN-BTC Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012 và thay thế cho các Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007
3 73/2013/TT-BTC Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013. Mẫu bản cáo bạch quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư này thay thế cho mẫu Bản cáo bạch quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007
4 62/2010/QH12 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
5 70/2006/QH11 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.