Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 103/2021/NĐ-CP Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022.
2 Số: 37/VBHN-VPQH Luật Phí và lệ phí số: 37/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
3 Số: 70/2020/NĐ-CP Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
4 Số: 85/2019/TT-BTC Thông tư số: 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020
5 Số: 20/2019/NĐ-CP Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
6 96/2017/TT-BTC Thông tư 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2017
7 326/2016/UBTVQH14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
8 301/2016/TT-BTC Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
9 264/2016/TT-BTC Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2009
10 226/2016/TT-BTC Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
11 257/2016/TT-BTC Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
12 250/2016/TT-BTC Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
13 212/2016/TT-BTC Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012
14 157/2016/TT-BTC Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
15 140/2016/NĐ-CP Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
16 120/2016/NĐ-CP Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
17 97/2015/QH13 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
18 179/2015/TT-BTC Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
19 104/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND ngày 9/7/2015 Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2015
20 02/2014/TT-BTC Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 2/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2014.
21 10/VBHN-BTC Nghị định số 10/VBHN-BTC ngày 30/10/2013 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.
22 11/VBHN-BTC Thông tư số 11/VBHN-BTC ngày 30/10/2013 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 57/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
23 08/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012
24 38/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002