Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Hiệu lực ngày 05/12/2018
2 66/2014/TT-BCA Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2015
3 79/2014/NĐ-CP Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014
4 40/2013/QH13 Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014
5 27/2001/QH10 Luật về phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 Hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001