Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 82/2018/TT-BTC Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018
2 14/VBHN-BTC Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hiệu lực từ ngày 05/11/2017
3 10/VBHN-BTC Nghị định số 10/VBHN-BTC ngày 07/05/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
4 93/2017/TT-BTC Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 20/9/2017 về phương pháp tính thuế Hiệu lực ngày 05/11/2017
5 4253/TCT-CS Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 v/v giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế Hiệu lực ngày 20/9/2017
6 13/VBHN-BTC Thông tư số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hiệu lực ngày 15/5/2017
7 06/VBHN-BTC Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
8 17/VBHN-BTC Nghị định số 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
9 130/2016/TT-BTC Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế Hiệu lực ngày 12/8/2016
10 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
11 22143/CT-HTr Công văn số 22143/CT-HTr ngày 21/4/2016 V/v trả lời chính sách thuế Hiệu lực ngày 21/4/2016
12 106/2016/QH13 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
13 193/2015/TT-BTC Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2016.
14 16/VBHN-BTC Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
15 26/2015/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC Hiệu lực 27/02/2015
16 219/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
17 209/2013/NĐ-CP Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
18 31/2013/QH13 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
19 50/TCT-CS Công văn số 50/TCT-CS ngày 05/01/2011 về việc in hóa đơn trên máy tính tiền Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010
20 153/2010/TT-BTC Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hiệu lực ngày 28/9/2010
21 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009