Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 82/2018/TT-BTC Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018
2 14/VBHN-BTC Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.”
3 10/VBHN-BTC Nghị định số 10/VBHN-BTC ngày 07/05/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
4 93/2017/TT-BTC Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 20/9/2017 về phương pháp tính thuế Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/11/2017
5 4253/TCT-CS Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 v/v giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết
6 13/VBHN-BTC Thông tư số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.
7 06/VBHN-BTC Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
8 17/VBHN-BTC Nghị định số 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
9 130/2016/TT-BTC Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
10 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này thay thế các luật sau đây: Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11; Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.
11 22143/CT-HTr Công văn số 22143/CT-HTr ngày 21/4/2016 V/v trả lời chính sách thuế Trường hợp Công ty cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài như dịch vụ làm thủ tục hải quan, và các chi phí liên quan như phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì, phí lưu Container, phí lưu bãi...diễn ra tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
12 106/2016/QH13 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
13 193/2015/TT-BTC Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2016. Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
14 16/VBHN-BTC Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.
15 26/2015/TT-BTC Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015
16 219/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.
17 209/2013/NĐ-CP Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
18 31/2013/QH13 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
19 50/TCT-CS Công văn số 50/TCT-CS ngày 05/01/2011 về việc in hóa đơn trên máy tính tiền Về chữ viết trên hoá đơn: Tại Điểm 1.k, Điều 4, Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính.
20 153/2010/TT-BTC Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, không kinh doanh và người mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo nội dung Thông tư này, kiểm tra và xử lý các vi phạm của tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hóa đơn. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư này.
21 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này thay thế các luật sau đây: Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11; Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.