Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.
2 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/08/2019 v/v công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Thời điểm hết hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2016.
3 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
4 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
5 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
6 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
7 21/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011
8 86/2018/NĐ-CP Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP
9 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017
10 Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017
11 Số: 03/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017
12 Số: 1982/QĐ-TTg Quyết định số: 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Khung trình độ quốc gia Việt Nam Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
13 Số: 143/2016/NĐ-CP Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 10 năm 2016.
14 1493/TTg-KGVX Công văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/8/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương
15 619/TTg-KGVX Công văn số 619/TTg-KGVX ngày 12/4/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên
16 07/VBHN-VPQH Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật này thay thế Luật giáo dục năm 1998
17 04/VBHN-BGDĐT Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
18 86/2015/NĐ-CP Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015
19 13/2015/TT-BGDĐT Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015
20 124/2014/NĐ-CP Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2015
21 Số: 74/2014/QH13 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Số: 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
22 34/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014
23 04/VBHN-BGDĐT Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
24 Số: 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2014. Các quy định trước đây về chương trình ngoại ngữ trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
25 73/2012/NĐ-CP Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012
26 17/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 quy định về dạy thêm, học thêm Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm
27 03/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Ban hành kèm theo thông tư này Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011
28 QC-TT03-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ ngày 28/01/2011 Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011
29 44/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010
30 75/2006/NĐ-CP Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo