Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Hiệu lực từ ngày 31/03/2021.
2 2499/QĐ-BGDĐT Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/08/2019 v/v công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Hết hiệu lực ngày 01/07/2016.
3 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Hiệu lực từ ngày 05/03/2019.
4 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018
5 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hiệu lực ngày 8/10/2018
6 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018
7 21/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Hiệu lực ngày 10/10/2018
8 86/2018/NĐ-CP Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018
9 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Hiệu lực thi hành từ ngày 21/04/2017
10 Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Hiệu lực kể từ ngày 26/04/2017
11 Số: 03/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017
12 Số: 1982/QĐ-TTg Quyết định số: 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Khung trình độ quốc gia Việt Nam Hiệu lực ngày 18/10/2016
13 Số: 143/2016/NĐ-CP Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2016.
14 1493/TTg-KGVX Công văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/8/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Hiệu lực ngày 19/8/2016
15 619/TTg-KGVX Công văn số 619/TTg-KGVX ngày 12/4/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Hiệu lực ngày 12/4/2016
16 07/VBHN-VPQH Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006
17 04/VBHN-BGDĐT Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non Hiệu lực ngày 14/01/2016
18 86/2015/NĐ-CP Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015
19 13/2015/TT-BGDĐT Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015
20 124/2014/NĐ-CP Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2015
21 Số: 74/2014/QH13 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Số: 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
22 34/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Hiệu lực kể từ ngày 01/12/2014
23 04/VBHN-BGDĐT Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Hiệu lực ngày 15/02/2014
24 Số: 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2014
25 73/2012/NĐ-CP Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012
26 17/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 quy định về dạy thêm, học thêm Hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012
27 03/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Ban hành kèm theo thông tư này Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2011
28 QC-TT03-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ ngày 28/01/2011 Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011
29 44/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010
30 75/2006/NĐ-CP Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký