Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 62/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 62/2017/NĐ-CP NGÀY 16/05/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
2 Số: 01/2016/QH14 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 01/2016/QH14 NGÀY 17/11/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 4 Điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.