Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 4528/TCT-CS Công văn số: 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017 V/v thuế GTGT, sau khi đã giải thể, phá sản. Hiệu lực ngày 04/10/2017
2 147/2016/TT-BTC Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016
3 Số: 46431/CT-HTr Số: 46431/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế, khi bán thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng Hiệu lực ngày 12/07/2016
4 83/2016/TT-BTC Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.
5 3720/CT-TTHT Công văn số 3720/CT-TTHT ngày 25/4/2016 về việc hóa đơn chứng từ Hiệu lực ngày 25/4/2016
6 75278/CT-HTr Công văn số 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 V/v trả lời chính sách thuế Hiệu lực ngày 26/11/2015
7 26/VBHN-BTC Thông tư số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày 02/08/2014
8 54555/CT-HTr Công văn số 54555/CT-HTr ngày 19/8/2015 v/v trả lời chính sách thuế Hiệu lực ngày 19/8/2015
9 96/2015/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2015
10 12/VBHN-BTC Nghị định số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014
11 14/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
12 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
13 78/2014/TT-BTC Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày 02/08/2014
14 Số: 2790/CT-TTHT Công văn số: 2790/CT-TTHT ngày 18/4/2014 V/v: xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp Hiệu lực ngày 18/4/2014
15 218/2013/NĐ-CP Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014
16 32/2013/QH13 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
17 45/2013/TT-BTC Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013
18 14/2008/QH12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009