Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 4528/TCT-CS Công văn số: 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017 V/v thuế GTGT, sau khi đã giải thể, phá sản. Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng
2 147/2016/TT-BTC Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
3 Số: 46431/CT-HTr Số: 46431/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế, khi bán thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng Văn phòng đại diện Công ty Sabic Innovative Plastic (SEA) Pte., Ltd tại Hà Nội là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng cho các đối tại Việt Nam thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tài sản trên. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp trên
4 83/2016/TT-BTC Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP kể từ ngày 27/12/2015 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư này.
5 3720/CT-TTHT Công văn số 3720/CT-TTHT ngày 25/4/2016 về việc hóa đơn chứng từ Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
6 75278/CT-HTr Công văn số 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 V/v trả lời chính sách thuế Cục thuế TP Hà Nội trả lời
7 26/VBHN-BTC Thông tư số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
8 54555/CT-HTr Công văn số 54555/CT-HTr ngày 19/8/2015 v/v trả lời chính sách thuế Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần công nghệ và ứng dụng di động GPAY được biết và thực hiện./,.
9 96/2015/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2015
10 12/VBHN-BTC Nghị định số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Bãi bỏ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 2, Điều 3 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
11 14/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.
12 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
13 78/2014/TT-BTC Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
14 Số: 2790/CT-TTHT Công văn số: 2790/CT-TTHT ngày 18/4/2014 V/v: xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.
15 218/2013/NĐ-CP Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Bãi bỏ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008, số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 2, Điều 3 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
16 32/2013/QH13 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
17 45/2013/TT-BTC Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:
18 14/2008/QH12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.