Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Luật số: 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Các quy định của Luật này về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.