Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 74/2019/TT-BTC Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24/10/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019
2 216/2016/TT-BTC Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2010
3 120/2016/NĐ-CP Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
4 01/2016/TT-BTP Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011
5 62/2015/NĐ-CP Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015
6 12/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 hợp nhất luật thi hành án dân sự do văn phòng quốc hội ban hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
7 125/2013/NĐ-CP Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.
8 144/2010/TTLT-BTC-BTP Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2010
9 74/2009/NĐ-CP Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 9/9/2009 này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.
10 58/2009/NĐ-CP Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2009.