Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 82/2020/NĐ-CP Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013
2 Số: 65/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 65/2020/TT-BCA NGÀY 19/06/2020 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2016
3 Mẫu số 01-TT 65/2020/TT-BCA Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2016
4 PHỤ LỤC - TT 65/2020/TT-BCA PHỤ LỤC Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp cho Công an cấp tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an
5 Số: 64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ SỐ: 64/2020/QH14 NGÀY 18/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 của Luật này. Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
6 Số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
7 Số: 61/2020/QH14 Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.
8 Số: 58/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 58/2020/TT-BCA NGÀY 16/06/2020 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 MGTTTTU/2020 Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
10 MGĐNTT/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
11 MBLTT/2020 Mẫu biên lai thu tiền Mẫu số 06 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
12 MBKKQ/2020 Mẫu bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
13 MBKCT/2020 Mẫu bảng kê chi tiền Mẫu số 09 - TT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
14 MBBGNTSCĐ/2020 Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
15 MBBTLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số 02-TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
16 MBBBGTSCĐSCLHT/2020 Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Mẫu số 03 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
17 MBBĐGLTSCĐ/2020 Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
18 MBBKKTSCĐ/2020 Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định Mẫu số 05 - TSCĐ: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
19 MBCC/2020 Mẫu bản chấm công Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
20 MBCCLTG/2020 Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL: Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
21 MBTTTL/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
22 MBTTTT/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
23 MGĐĐ/2020 Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
24 MPXNSPHT/2020 Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
25 MBTTTLLTG/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
26 MBTTTTN/2020 Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
27 MHĐGK/2020 Mẫu hợp đồng giao khoán Mẫu số 08 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
28 MBBTL(NT)HĐGK/2020 Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09 - LĐTL: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
29 MPNK/2020 Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT: an hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
30 MPXK/2020 Mẫu phiếu xuất kho Mẫu số 02 - VT: Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính