Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2 VB-XN-GĐĐ-CV4912 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;
3 MAU_GDD_4912_DN_PDF Mẫu giấy đi đường mới Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
4 MAU_GDD_4912_DN_WORD Mẫu giấy đi đường mới TP Đà Nẵng Ban hành kèm theo Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
5 Số: 4912/UBND-KGVX Công văn số 4912/UBND-KGVX ngày 04/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
6 MAU-GĐĐ-PDF-COVID19 Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
7 MAU-GĐĐ-WORD-COVID19 Mẫu giấy đi đường TP Đà Nẵng Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
8 Số: 05/2021/TT-BTP Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021.
9 Phụ lục TT05/2021/TT-BTP Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/06/2021 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
10 Số: 40/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
11 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
12 Số: 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 04/09/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt đầu tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
13 Số: 25/2021/TT-BTC Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC
14 Số: 47/2021/NĐ-CP Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Khoản 2 Điều 34 Nghị định này.
15 Số: 31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
16 Số: 21/2021/NĐ-CP Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
17 Số: 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
18 Số: 42/QĐ-CA Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/03/2021 Công bố 04 (AL40-43) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021
19 Số: 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn sô 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2021 thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi, kiến nghị đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Phòng Việc làm - An toàn lao động, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định, hoặc gửi nội dung trao đổi về email: sldtbxh@tphcm.gov. vn, hoặc vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn./.
20 Số: 200/VBHN-BTP Nghị định số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
21 Số: 324 /BKHĐT-PC Công văn số 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục gửi kèm theo công văn này).
22 MAU-QĐHĐQT-2021 Mẫu quyết định của hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
23 Số: 01/2021/NĐ-CP Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
24 Số: 50/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.
25 Số: 152/2020/NĐ-CP Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
26 Số: 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Bỏ cụm từ “dồn điền đổi thửa” tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
27 Số: 35/VBHN-VPQH Luật Thủy lợi số 35/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
28 Số: 37/VBHN-VPQH Luật Phí và lệ phí số: 37/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
29 Số: 105/2020/TT-BTC Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
30 Số: 46/VBHN-BTC Thông tư số 46/VBHN-BTC ngày 24/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.