Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
2 PHỤ LỤC II-8-2019 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
3 PHỤ LỤC II-25 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
4 PHỤ LỤC I - 10 - 2019 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
5 PHU LUC I-2 /2019 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên (Phụ lục I-2) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015
6 MSYLL-2019 Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu và được sử dụng phổ biến trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm.
7 03/2019/TT-BTP Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
8 02/2019/TT-BTP Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
9 Mẫu BDLS - TT02 - 2019 Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
10 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
11 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
12 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
13 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
14 HDDVMGBĐS 2019 Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
15 HĐMGTM - 2019 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
16 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
17 MBBĐCHĐ/2018 Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC
18 4529/VBHN-BTP Nghị định số 4529/VBHN-BTP ngày 26/11/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013
19 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
20 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
21 95/2018/TT-BTC Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
22 137/2018/NĐ-CP Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2018
23 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
24 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
25 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
26 81/2018/TT-BTC Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.
27 21/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011
28 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
29 MHĐTMN Mẫu hợp đồng thuê mua nhà Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
30 6221/BCT-KH Công văn số 6221/BCT-KH ngày 07/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.