Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 GCNPVG-2019 Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
2 SĐKTV-2019 Mẫu sổ đăng ký thành viên Điều 49 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
3 MCP-2019 Mẫu cổ phiếu Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
4 SĐKCĐ-2019 Mẫu sổ đăng ký cổ đông Điều 121 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
5 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019
6 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
7 PHỤ LỤC II-8-2019 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
8 PHỤ LỤC II-25 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
9 PHỤ LỤC I - 10 - 2019 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
10 PHU LUC I-2 /2019 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên (Phụ lục I-2) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015
11 MSYLL-2019 Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu và được sử dụng phổ biến trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm.
12 03/2019/TT-BTP Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
13 02/2019/TT-BTP Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
14 Mẫu BDLS - TT02 - 2019 Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
15 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
16 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
17 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
18 36/2018/TT-BCA Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
19 HDDVMGBĐS 2019 Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
20 HĐMGTM - 2019 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005.
21 9810/BCT-KH Công văn số 9810/BCT-KH ngày 30/11/2018 V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
22 MBBĐCHĐ/2018 Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC
23 4529/VBHN-BTP Nghị định số 4529/VBHN-BTP ngày 26/11/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013
24 9161/BCT-KH Công văn số 9161/BCT-KH V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
25 07/VBHN-BGDĐT Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
26 95/2018/TT-BTC Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
27 137/2018/NĐ-CP Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2018
28 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018
29 7814/BCT-KH Công văn số 7814/BCT-KH ngày 26/9/2018 Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.
30 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018