Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 MĐĐNXXVM-2019 Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
2 MQĐBNKTT 2019 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016
3 MĐLCN-2019 Mẫu điều lệ chi nhánh công ty tnhh ... Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 84 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
4 4201/TCT-KK Công văn số 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 V/v Kê khai vãng lai ngoại tỉnh Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
5 4178/TCT-CS Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 V/v: Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện./.
6 68/2019/TT-BTC Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019
7 GCNPVG-2019 Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp Khoản 5, Khoản 6 Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
8 SĐKTV-2019 Mẫu sổ đăng ký thành viên Điều 49 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
9 MCP-2019 Mẫu cổ phiếu Điều 120 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
10 SĐKCĐ-2019 Mẫu sổ đăng ký cổ đông Điều 121 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
11 3200/TCT-KK Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để nghiên cứu, hướng dẫn./.
12 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019
13 06/2019/TT-NHNN Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019. Thông tư này thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014
14 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
15 579/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ ngày 30/5/2019 V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.
16 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
17 PHỤ LỤC II-8-2019 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-8) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
18 PHỤ LỤC II-25 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
19 PHỤ LỤC I - 10 - 2019 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019
20 PHU LUC I-2 /2019 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên (Phụ lục I-2) Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015
21 MSYLL-2019 Mẫu sơ yếu lý lịch Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu và được sử dụng phổ biến trong giao dịch dân sự, lao động, học tập, công tác và hồ sơ xin việc làm.
22 03/2019/TT-BTP Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
23 02/2019/TT-BTP Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
24 Mẫu BDLS - TT02 - 2019 Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014
25 09/2019/TT-BTC Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019./.
26 03/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.
27 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
28 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
29 49/2018/TT-NHNN Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019
30 173/2018/TT-BQP Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cẩm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 02 năm 2017