Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 12/VBHN-BTC Thông tư số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 Hiệu lực từ ngày 20/04/2017
2 18/VBHN-BTC Nghị định số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
3 106/2016/QH13 Nghị định số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
4 195/2015/TT-BTC Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
5 108/2015/NĐ-CP Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016
6 70/2014/QH13 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
7 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
8 106/2016/QH13 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
9 27/2008/QH12 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009
10 57/2005/QH11 Luật số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
11 08/2003/QH11 Luật số 08/2003/QH11 ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20/5/1998 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004