Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 111/2017/TT-BTC Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.
2 257/2016/TT-BTC Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
3 4233/BTP-BTTP Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16/11/2015 V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch nhằm thực hiện thống nhất Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Công văn này thay thế Công văn số 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014 và Công văn số 2271/BTP-BTTP ngày 29/6/2015, kính gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện
4 4528/TCT-PC Công văn số 4528/TCT-PC ngày 02/11/2015 Vv Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Theo đó, đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015) sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có nhu cầu.
5 06/2015/TT-BTP Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2015.
6 Số: 2337/HTQTCT-CT Công văn số 2337/HTQTCT-CT ngày 27/04/2015 V/v cho ý kiến đối với quy định về thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, gửi Sở Tư pháp để tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng trong việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã./.
7 29/2015/NĐ-CP Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 Hướng dẫn luật công chứng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.
8 53/2014/QH13 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
9 04/2013/NĐ-CP Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 hướng dẫn Luật công chứng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013
10 63/TB-VPCP Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 28/02/2012 kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất; Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện
11 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012
12 52/NQ-CP Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
13 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.