Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 111/2017/TT-BTC Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.
2 257/2016/TT-BTC Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
3 4233/BTP-BTTP Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16/11/2015 V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở Hiệu lực ngày 16/11/2015
4 4528/TCT-PC Công văn số 4528/TCT-PC ngày 02/11/2015 Vv Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Hiệu lực ngày 02/11/2015
5 06/2015/TT-BTP Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2015.
6 Số: 2337/HTQTCT-CT Công văn số 2337/HTQTCT-CT ngày 27/04/2015 V/v cho ý kiến đối với quy định về thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất Hiệu lực ngày 27/04/2015
7 29/2015/NĐ-CP Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 Hướng dẫn luật công chứng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015.
8 53/2014/QH13 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
9 04/2013/NĐ-CP Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 hướng dẫn Luật công chứng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2013
10 63/TB-VPCP Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 28/02/2012 kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất; Hiệu lực ngày 28/02/2012
11 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực kể từ ngày 15/3/2012
12 52/NQ-CP Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành Hiệu lực ngày 10/12/2010
13 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký