Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 01/2020/TT-BTP Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Hiệu lực từ ngày 20/04/2020
2 20/2015/TT-BTP Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Hiệu lực kể từ ngày 15/02/2016.
3 158/2015/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2015
4 1136/QĐ-BTP Quyết định số 1136/QĐ-BTP ngày 22/6/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Hiệu lực ngày 22/6/2015
5 23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2015.
6 8023/VBHN-BTP Văn bản hợp nhất 8023/VBHN-BTP ngày 10/12/2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực ngày 25/12/2013
7 03/2008/TT-BTP Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
8 1603/STP-BTTP Công văn số 1603/STP-BTTP ngày 06/06/2007 V/v cam kết quan hệ về nhân thân trong khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản Hiệu lực ngày 06/06/2007
9 79/2007/NĐ-CP Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
10 93/2001/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
11 03/2001/TT-TP-CC Thông tư số 03/2001/TT-TP-CC ngày 14/03/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001
12 75/2000/NĐ-CP Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực Hiệu lực kể từ ngày 01/4/2001
13 04/1999/TT-BCA(C13) Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 về chứng minh nhân dân Hiệu lực từ ngày 01/5/1999