Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 69/2020/NĐ-CP Nghị định số: 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
2 Số: 22/VBHN-VPQH Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2016
3 Số: 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức số: 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
4 Số: 52/2019/QH14 Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
5 Luật số: 47/2019/QH14 Luật số: 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
6 Số: 08/2016/NĐ-CP Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Hiệu lực thi hành từ ngày 10/03/2016.
7 Luật số: 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
8 Số: 64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.
9 HP 2013 Hiến pháp năm 2013 Hiệu lực 28/11/2013
10 Số: 112/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 112/2011/NĐ-CP NGÀY 05/12/2011 VỀ CÔNG CHỨC XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.
11 Số: 34/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 34/2011/NĐ-CP NGÀY 17/05/2011 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Hiệu lực kể từ ngày 05/7/2011.
12 Số: 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
13 HP 1992 Hiến pháp năm 1992 Thông qua trong phiên họp ngày 15/04/1992
14 HP 1980 Hiến pháp năm 1980 Thông qua trong phiên họp ngày 18/12/1980
15 HPVN Hiến pháp năm 1959 Thông qua trong phiên họp ngày 31/12/1959
16 HP 1946 Hiến pháp năm 1946 Hiệu lực 09/11/1946