Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 35/VBHN-VPQH Luật Thủy lợi số 35/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.