Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 21/2021/TT-BTTTT Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022
2 24/2015/TT-BTTTT Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2015. Bãi bỏ các quy định tại: Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
3 19/2014/TT-BTTTT Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 5/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2015. Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 10/10/2015 (Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015)
4 09 /2014/TT-BTTTT Thông tư số 09 /2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2014 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008
5 72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013. Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành
6 41/2009/QH12 Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Các quy định về viễn thông của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.