Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 57/2019/NĐ-CP Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2019.
2 PHỤ LỤC: 57/2019/NĐ-CP Phụ lục kèm theo: Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm 2019.
3 09/2019/TT-BTC Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019./.
4 59/2018/NĐ-CP Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018
5 39/2018/TT-BTC Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2018
6 PHỤ LỤC: 39/2018/TT-BTC Phụ lục ban hành kèm theo: Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2018
7 Số: 1312/TCHQ-TXNK Công văn số: 1312/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2018 V/v trị giá hải quan xe ô tô NK Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
8 65/2017/TT-BTC Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
9 PHU LUC - TT 65/2017/TT-BTC Phụ lục - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10 36/GSQL-GQ2 Công văn số 36/GSQL-GQ2 ngày 10/01/2017 hướng dẫn thủ tục hải quan doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Liên hệ chi cục hải quan để được hướng dẫn
11 65/TXNK-PL Công văn số 65/TXNK-PL ngày 06/01/2017 nhập khấu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100% Cục thuế xuất nhập khẩu thông báo
12 1770/GSQL-GQ2 Công văn số 1770/GSQL-GQ2 ngày 12/12/2016 hướng dẫn khai hải quan Liên hệ chi cụ hải quan
13 11380/TCHQ-GSQL Công văn số 11380/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2016 về việc thực hiện nghị định số 68/2016/NĐ-CP Tổng cục hải quan có ý kiến
14 274/2016/TT-BTC Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2010
15 89/2016/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016
16 PL01-89/2016/TTLT-BTC-BCT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2016
17 809/GSQL-GQ3 Công văn số 809/GSQL-GQ3 ngày 16/06/2016 V/v nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện
18 1547/GSQL-GQ3 Công văn số 1547/GSQL-GQ3 ngày 04/12/2015 V/v hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu, quà tặng Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để ông Nguyễn Bá Học được biết
19 1406/GSQL-GQ3 Công văn số 1406/GSQL-GQ3 ngày 11/11/2015 V/v hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu tặng Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết
20 143/2015/TT-BTC Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2015
21 31/2015/QĐ-TTg Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
22 103/2015/TT-BTC Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 Ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bãi bỏ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
23 39/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.
24 38/2015/TT-BTC Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015
25 Số: 14/2015/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ 14/2015/TT-BTC NGÀY 30/01/2015 HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Bãi bỏ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010; Điều 17, Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013; công văn số 1280/BTC-TCHQ ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc.
26 08/2015/NĐ-CP Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015
27 01/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2015.
28 19046/BTC-TCHQ Công văn 19046/BTC-TCHQ ngày 29/12/2014 hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 2014 do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện
29 54/2014/QH13 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
30 376/GSQL-GQ3 Công văn số 376/GSQL-GQ3 ngày 02/04/2014 V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dưới dạng quà biếu, tặng Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện