Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 212/TANDTC-PC Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử Trên đây là kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền
2 Số: 64/TANDTC-PC Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính Trên đây là kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Tòa án nghiên cứu tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền
3 01/GĐ-TANDTC Giải đáp số: 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 một số vấn đề nghiệp vụ Trên đây là giải đáp một số vướng mắc về dân sự, tố tụng dân sự để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
4 04/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 5/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25/11/2015 Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14/4/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017
5 01/2017/GĐ-TANDTC Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7/4/2017 một số vấn đề nghiệp vụ Trên đây là giải đáp một số vướng mắc về hình sự; tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; dân sự; tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; tố tụng hành chính để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền
6 03/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/02/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017
7 01/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự Nghị quyết này được thông qua ngày 06/01/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017
8 BM-01/2017/NQ-HĐTP Biểu mẫu ban hành kem theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Nghị quyết này được thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017.
9 04/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017
10 02/GĐ-TANDTC Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời.
11 01/GĐ-TANDTC Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời
12 02/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
13 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ các quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:
14 103/2015/QH13 Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ Luật tố tụng dân sự Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.
15 01/2014/TT-CA Thông tư 01/2014/TT-CA ngày 28/4/2014 về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.
16 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014 hướng dẫn Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2014.
17 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2013
18 02/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
19 03/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 03-12-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013.
20 04/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013
21 05/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013
22 06/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013
23 02/2005/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
24 02/2004/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Nghị quyết này được Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2004 và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao được ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực về các vấn đề được hướng dẫn trong Nghị quyết này đều bãi bỏ.
25 02/HĐTP Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế Pháp lệnh Thừa kế có hiệu kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố Pháp lệnh là ngày 10-9-1990. Do đó, kể từ ngày 10-9-1990, đối với các vụ án về thừa kế đang được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm hoặc đã có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, thì đều phải áp dụng các quy định của Pháp lệnh để giải quyết. Đối với những vụ án về thừa kế đã được giải quyết trước ngày 10-9-1990 theo đúng Thông tư số 81/TANDTC ngày 24-7-1981 của Toà án nhân dân tối cao mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng các quy định của Pháp lệnh này để giải quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm.
26 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 về thừa kế Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền thừa kế của người nước ngoài đối với tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam theo quy chế về người nước ngoài tại Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận.
27 81/TANDTC Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế Trường hợp người chồng (hoặc người vợ) do không hiểu pháp luật hoặc còn bị ảnh hưởng của phong tục, tập quán cũ, đã định đoạt cả khối tài sản chung của vợ chồng, thì phần tài sản của vợ (chồng) của người chết được tách ra giao cho người đó. Phần còn lại là di sản của người chết sẽ giao cho người được chỉ định tron di chúc./.