Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 212/TANDTC-PC Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử Hiệu lực ngày 13/09/2019
2 Số: 64/TANDTC-PC Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính Hiệu lực ngày 03/4/2019
3 01/GĐ-TANDTC Giải đáp số: 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 một số vấn đề nghiệp vụ Hiệu lực ngày 05/01/2018
4 04/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 5/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25/11/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017
5 01/2017/GĐ-TANDTC Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 7/4/2017 một số vấn đề nghiệp vụ Hiệu lực ngày 7/4/2017
6 03/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/03/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017
7 01/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017
8 BM-01/2017/NQ-HĐTP Biểu mẫu ban hành kem theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017.
9 04/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017
10 02/GĐ-TANDTC Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự Hiệu lực ngày 19/9/2016
11 01/GĐ-TANDTC Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự Hiệu lực ngày 25/7/2016
12 02/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.
13 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
14 103/2015/QH13 Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ Luật tố tụng dân sự Hiệu lực ngày 25/11/2015
15 01/2014/TT-CA Thông tư 01/2014/TT-CA ngày 28/4/2014 về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hiệu lực kể từ ngày 16/6/2014.
16 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014 hướng dẫn Điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hiệu lực kể từ ngày 03/03/2014.
17 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013
18 02/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
19 03/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-07-2013.
20 04/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-07-2013
21 05/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013
22 06/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2013
23 02/2005/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
24 02/2004/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình Hiệu lực ngày 10/8/2004
25 02/HĐTP Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế Hiệu kể từ ngày 19/10/1990
26 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 về thừa kế Hiệu lực ngày 30/8/1990
27 81/TANDTC Thông tư số 81/TANDTC ngày 24/7/1981 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế Hiệu lực ngày 24/7/1981