Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 05/2020/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.
2 Số: 11/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
3 Số: 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
4 04/2017/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018
5 06/2017/TT-BKHĐT Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 12/5/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.
6 16/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2017
7 15/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016
8 Số: 07/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.
9 09/2016/TT-BYT Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
10 Số: 23/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.
11 Số: 19/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
12 Số: 10/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
13 Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
14 30/2015/NĐ-CP Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2015.
15 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 và Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012.
16 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Mục 1 Chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.