Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 05/2020/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Hiệu lực từ ngày 01/09/2020.
2 Số: 11/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Hiệu lực từ ngày 01/02/2020.
3 Số: 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
4 04/2017/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Hiệu lực từ ngày 01/03/2018
5 06/2017/TT-BKHĐT Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 12/5/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Hiệu lực từ ngày 01/03/2018.
6 16/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2017
7 15/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016
8 Số: 07/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.
9 09/2016/TT-BYT Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
10 Số: 23/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.
11 Số: 19/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2016.
12 Số: 10/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015
13 Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.
14 30/2015/NĐ-CP Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/2015.
15 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014
16 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014