Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 667/TCT-TNCN Công văn số 667/TCT-TNCN ngày 27/02/2018 V/v Chính sách thuế TNCN và LPTB đối với tài sản sau ly hôn Hiệu lực ngày 27/02/2018
2 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016.
3 02a/2015/TT-BTP Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Hiệu lực từ ngày 10/4/2015.
4 126/2014/NĐ-CP Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015.
5 52/2014/QH13 Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
6 22/2013/TT-BTP Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2014.
7 24/2013/NĐ-CP Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013
8 1858/UBND-KSTT Công văn số 1858/UBND-KSTT ngày 18/12/2012 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ trong trường hợp phân chia tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân Hiệu lực ngày 18/12/2012
9 01/2003/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình Hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày ký
10 02/2000/NQ-HĐTP Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình Hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2001
11 01/NQ-HĐTP Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 Hướng dẫn các Toà án nhân dân áp dụng một số quy định mới của Luật Hôn nhân và gia đình Hiệu lực ngày 20/01/1988