Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 579/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ ngày 30/5/2019 V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.
2 155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
3 12/VBHN-VPQH Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực
4 278/2016/TT-BTC Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013
5 109/2016/NĐ-CP Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Điều 3 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ
6 922/QĐ-BYT Quyết định số 922/QĐ-BYT ngày 21/03/2016 Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
7 41/2015/TT-BYT Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) để nghiên cứu, giải quyết
8 41/2011/TT-BYT Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Bãi bỏ Thông tư số 07/2007/TT - BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và thiết bị y tế y tế tư nhân
9 87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 và khoản 3 Điều 51 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011
10 40/2009/QH12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
11 08/2007/TTLT-BYT-BNV Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Định mức biên chế quy định trong Thông tư này thay thế tiêu chuẩn tính toán kế hoạch lao động tiền lương ngành Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 07/UB-LĐTL, ngày 23/01/1975
12 2271/2002/QĐ-BYT Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 4009/QĐ-Bộ Y tế ngày 10/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế
13 11/2001/TT-BYT Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 19/BYT-TT ngày 21/12/1995 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức quản lý dịch vụ xoa bóp.