Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 579/KCB-PHCN&GĐ Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ ngày 30/5/2019 V/v quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) Hiệu lực ngày 30/5/2019
2 155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Hiệu lực ngày 12/11/2018
3 12/VBHN-VPQH Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 Hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
4 278/2016/TT-BTC Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Hiệu lực từ ngày 01/01/2017
5 109/2016/NĐ-CP Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
6 922/QĐ-BYT Quyết định số 922/QĐ-BYT ngày 21/03/2016 Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Hiệu lực ngày 21/03/2016
7 41/2015/TT-BYT Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016
8 41/2011/TT-BYT Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012
9 87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 và khoản 3 Điều 51 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011
10 40/2009/QH12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Hiệu lực từ ngày 01/01/2011
11 08/2007/TTLT-BYT-BNV Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
12 2271/2002/QĐ-BYT Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế Hiệu lực ngày 17/6/2002
13 11/2001/TT-BYT Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký