Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 344/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 344/2016/TT-BTC NGÀY 30/12/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2017
2 Số: 342/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 342/2016/TT-BTC NGÀY 30/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2017
3 Số: 163/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
4 Luật số: 83/2015/QH13 LUẬT SỐ 83/2015/QH13 NGÀY 25/06/2015 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.
5 Số: 60/2003/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 60/2003/TT-BTC NGÀY 23/06/2003 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực ngày 23/06/2003
6 Số: 60/2003/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06/06/2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Hiệu lực từ năm ngân sách 2004
7 Số: 01/2002/QH11 LUẬT VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ: 01/2002/QH11 NGÀY 16/12/2002 Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004
8 Số: 118/2000/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2001
9 Số: 01/1999/TT-BTC THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/1999/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1999
10 Số: 14/1997/TC-NSNN THÔNG TƯ SỐ: 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28/03/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997