Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 344/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 344/2016/TT-BTC NGÀY 30/12/2016 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn
2 Số: 342/2016/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 342/2016/TT-BTC NGÀY 30/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.
3 Số: 163/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21/12/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.
4 Luật số: 83/2015/QH13 LUẬT SỐ 83/2015/QH13 NGÀY 25/06/2015 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
5 Số: 60/2003/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 60/2003/TT-BTC NGÀY 23/06/2003 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Thông tư này thay thế Thông tư số 118/2000/TT- BTC ngày 22/12/2000 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Các văn bản, chế độ về quản lý tài chính, ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành.
6 Số: 60/2003/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06/06/2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Nghị định này có hiệu lực từ năm ngân sách 2004. Bãi bỏ Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách nhà nước và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ.
7 Số: 01/2002/QH11 LUẬT VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ: 01/2002/QH11 NGÀY 16/12/2002 Luật này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Luật này thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước năm 1998. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
8 Số: 118/2000/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 118/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Thông tư này thay thế Thông tư số 01/1999/TT- BTC ngày 4/1/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2001. Các văn bản, chế độ về quản lý tài chính, ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành.
9 Số: 01/1999/TT-BTC THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/1999/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Thông tư này thay thế Thông tư số 14 TC/ NSNN ngày 28/3/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1999. Các văn bản, chế độ về quản lý thu, chi ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành
10 Số: 14/1997/TC-NSNN THÔNG TƯ SỐ: 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28/03/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/1997/TC-NSNN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Các văn bản, chế độ về quản lý thu, chi ngân sách xã trước đây trái với quy định tại Thông tư này không còn hiệu lực thi hành. Riêng việc quản lý thu chi ngân sách xã qua Kho bạc nhà nước là việc mới và khó khăn nên trong năm 1997 các địa phương phải tích cực chuẩn bị điều kiện để thực hiện từ năm 1998 được kết quả