Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 124/2020/NĐ-CP Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Hiệu lực từ ngày 10/12/2020
2 Số: 10/VBHN-VPQH Luật Tố cáo số 10/VBHN-VPQH ngày 17/05/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2019
3 Số: 36/TT-MTTW-BTT Thông tri số: 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân Hiệu lực ngày 06/05/2019
4 31/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP NGÀY 10/4/2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO Hiệu lực từ ngày 28/5/2019.
5 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO SỐ 25/2018/QH14 NGÀY 16/12/2018 Hiệu lực ngày 01/01/2019.
6 Số: 81/2014/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ: 81/2014/QĐ-TTg NGÀY 31/12/2014 VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỚI CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG VIỆC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NÔNG DÂN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2015.
7 Số: 06/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 06/2014/TT-TTCP NGÀY 31/10/2014 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN Hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014
8 Số: 07/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 07/2014/TT-TTCP NGÀY 31/10/2014 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014
9 Số: 64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014
10 Số: 68/2013/TT-BCA Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân Hiệu lực kể từ ngày 01/03/2014.
11 Số: 42/2013/QH13 LUẬT TIẾP CÔNG DÂN SỐ: 42/2013/QH13 NGÀY 25/11/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.
12 07/2013/TT-TTCP Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Hiệu lực kể từ ngày 16/12/2013.
13 Số: 06/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 06/2013/TT-TTCP NGÀY 30/09/2013 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013.
14 Số: 05/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 05/2013/TT-TTCP NGÀY 29/07/2013 QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO Hiệu lực kể từ ngày 15/09/2013.
15 Số: 03/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ SỐ: 03/2013/TT-TTCP NGÀY 10/06/2013 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Hiệu lực sau ngày 09/08/2013.
16 Số: 76/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 76/2012/NĐ-CP NGÀY 03/10/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012
17 75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012
18 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012
19 Luật số: 03/2011/QH13 Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.