Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 99/2016/NĐ-CP Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
2 14/VBHN-BCA Nghị định số 14/VBHN-BCA ngày 14/4/2014 về quản lý và sử dụng con dấu Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ.
3 Số: 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013.
4 Số: 21/2012/TT-BCA Thông tư số: 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2012 và thay thế Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
5 07/2010/TT-BCA Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký, những văn bản trước đây của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý và sử dụng con dấu trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.
6 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 6/5/2002 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 32/TT-LB ngày 30/12/1993 của Liên Bộ Nội vụ - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu
7 998/2001/QĐ-BCA(C11) Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 ban hành các loại biểu mẫu và sổ chuyên dùng gọi chung là biểu mẫu sử dụng trong công tác QLHC về TTXH Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các loại biểu mẫu hiện nay còn tồn nếu phù hợp vẫn tiếp tục sử dụng, khi sử dụng hết sẽ thống nhất sử dụng các biểu mẫu theo Quyết định này
8 Số: 58/2001/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24/8/2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 62/CP ngày 22/09/1993 của Chính phủ