Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 19/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2016
2 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/03/2016 hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2016
3 139/2015/TT-BQP Thông tư số 139/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2016
4 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 Hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015
5 31/2015/NĐ-CP Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015
6 28/2015/NĐ-CP Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015
7 38/2013/QH13 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.