Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 28/2015/TT-NHNN Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016
2 170/2013/NĐ-CP Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
3 35/2013/TT-BTC Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2013
4 106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012
5 1390/QĐ-TCT Quyết định số 1390/QĐ-TCT ngày 13/10/2011 Quy trình Quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
6 180/2010/TT-BTC Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011
7 26/2007/NĐ-CP Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thực số Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
8 51/2005/QH11 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2006