Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 968/CĐ-TTg Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Hiệu lực từ ngày 16/10/2023
2 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Hiệu lực từ: 19/09/2021
3 Số: 885/QĐ-BKHĐT Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ: 30/06/2021
4 Số: 47/2021/NĐ-CP Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày: 01/04/2021
5 Số: 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2021
6 Số: 01/2021/NĐ-CP Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
7 Số: 122/2020/NĐ-CP Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020
8 Số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
9 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019
10 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Hiệu lực từ ngày 11/3/2019.
11 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Hiệu lực ngày 08/01/2019
12 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018.
13 27/2018/QĐ-TTg Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018.
14 QĐ: 27/2018/QĐ-TTg Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018
15 PHỤ LỤC I - QĐ 27 - 2108 Phụ lục I Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/08/2018
16 PHỤ LỤC II - QĐ 27 - 2108 Phụ lục II Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 Hiệu lực thi hành từ ngày 20/08/2018
17 Số: 39/2018/NĐ-CP Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiệu lực ngày 11/03/2018
18 136/NQ-CP Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực ngày 27/12/2017
19 04/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
20 215/2016/TT-BTC Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017
21 96/2016/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
22 04/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
23 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2016
24 9720/BKHĐT-ĐKKD Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 2/11/2015 v/v thông báo mẫu con dấu Hiệu lực ngày 2/11/2015
25 228/ĐKKD-NV Công văn 228/ĐKKD-NV ngày 23/10/2015 về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành Hiệu lực ngày 23/10/2015
26 96/2015/NĐ-CP Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Hiệu lực ngày 19/10/2015
27 78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp Hiệu lực ngày 14/9/2015
28 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Hiệu lực ngày 26/11/2014
29 39/2014/QĐ-UBND Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hiệu lực ngày 10/11/2014
30 10872/BTC-PC Công văn 10872/BTC-PC ngày 06/08/2014 về danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện do Bộ Tài chính ban hành; Hiệu lực từ: 06/08/2014