Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 968/CĐ-TTg Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
2 Số: 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3 Số: 885/QĐ-BKHĐT Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
4 Số: 47/2021/NĐ-CP Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Khoản 2 Điều 34 Nghị định này.
5 Số: 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
6 Số: 01/2021/NĐ-CP Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
7 Số: 122/2020/NĐ-CP Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020
8 Số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
9 47/2019/TT-BTC Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019
10 02/2019/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
11 PHU LUC 02/2019/TT-BKHĐT Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
12 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
13 27/2018/QĐ-TTg Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 hết hiệu lực.
14 QĐ: 27/2018/QĐ-TTg Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018
15 PHỤ LỤC I - QĐ 27 - 2108 Phụ lục I Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 Phụ lục này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018
16 PHỤ LỤC II - QĐ 27 - 2108 Phụ lục II Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 Phụ lục này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018
17 Số: 39/2018/NĐ-CP Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
18 136/NQ-CP Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
19 04/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
20 215/2016/TT-BTC Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 2012
21 96/2016/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
22 04/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
23 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013
24 9720/BKHĐT-ĐKKD Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 2/11/2015 v/v thông báo mẫu con dấu Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu thực hiện.
25 228/ĐKKD-NV Công văn 228/ĐKKD-NV ngày 23/10/2015 về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Mục 1 và Mục 2 Công văn này chỉ bắt đầu thực hiện kể từ thời điểm Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2015).
26 96/2015/NĐ-CP Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010
27 78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013
28 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013 hết hiệu lực thi hành
29 39/2014/QĐ-UBND Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn còn hiệu lực thi hành.
30 10872/BTC-PC Công văn 10872/BTC-PC ngày 06/08/2014 về danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện do Bộ Tài chính ban hành; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4863/VPCP-PL ngày 1/7/2014 và theo yêu cầu tại công văn số 1940/UBKT13 ngày 25/6/2014