Tìm kiếm

Luật Hải quan

Tư vấn Luật Hải quan, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan ?

Luật Đất đai

Tư vấn Luật Đất đai, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai ?

Luật Đấu thầu

Tư vấn Luật Đấu thầu, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu ?

Bộ Luật lao động

Tư vấn Bộ Luật lao động, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác phục vụ công tác quản lý lao động, nhân sự của doanh nghiệp, công ty ?

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn Luật Thuế thu nhập cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân ?

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Luật Phí và lệ phí

Tư vấn Luật Phí và lệ phí, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí ?

Luật Nhà ở

Tư vấn Luật Nhà ở, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở ?

Luật Hợp tác xã

Tư vấn Luật Hợp tác xã, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hợp tác xã ?

Bảo đảm dự thầu ?

Luật Đấu thầu quy định đối với các trường hợp bảo đảm dự thầu ?

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ? 

Đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn ?

Thủ tục đăng ký xếp hạng sao cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn hạng 3 sao và khoản tiền phí thẩm định dành cho loại khách sạn, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật ?

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan ?

Luật Hải quan quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan ?

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiêp FDI ?

Hoạt động nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ?

Bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam ?

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam bán hàng hoá là máy móc, thiết bị cho một công ty có trụ sở ở nước ngoài, nhưng hàng hoá này là hàng viện trợ được giao cho một công ty tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với trường hợp này ?

Tặng cho xe ô tô mới 100% từ nước ngoài về Việt Nam

Có thể tặng cho gia đình người thân ở Việt Nam một chiếc xe ô tô mới 100% ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về điều kiện, thủ tục nhập khẩu và các loại thuế, phí đối với xe ô tô mới 100% được nhập khẩu theo hình thức tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ?

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hồ sơ và thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý ?

Hội đồng nhân dân ?

Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định đối với Hội đồng nhân dân ?