Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.
2 Số: 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Hiệu lực từ ngày 08/02/2021
3 07/VBHN-BTNMT Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hiệu lực từ ngày 13/8/2014
4 62/2019/NĐ-CP Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 Hiệu lực từ ngày 01/9/2019.
5 Số: 02/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Hiệu lực từ ngày 10/03/2019
6 Số: 21/VBHN-VPQH Luật Đất đai số: 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 Hiệu lực ngày 01/07/2014.
7 Số: 20/VBHN-BTC THÔNG TƯ SỐ: 20/VBHN-BTC NGÀY 25/06/2018 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.
8 Số: 11/2018/TT-BTC Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2018.
9 Số: 123/2017/NĐ-CP Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Hiệu lực ngày 01/01/2018.
10 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017.
11 Số: 333/2016/TT-BTC Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.
12 Số: 135/2016/NĐ-CP Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016.
13 35/2015/NĐ-CP Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015
14 Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP THÔNG TƯ SỐ: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP NGÀY 4/4/2015 LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2015.
15 02/2015/TT-BTNMT Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/03/2015.
16 37/2014/TT-BTNMT Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2014.
17 Số: 36/2014/TT-BTNMT Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Hiệu lực thi hành từ ngày 13/08/2014
18 Số: 77/2014/TT-BTC Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014
19 Số: 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014
20 Số: 29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014
21 30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/07/2014
22 24/2014/TT-BTNMT Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014
23 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014
24 Số: 23/2014/TT-BTNMT Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2014
25 Số: 46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014
26 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
27 44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014
28 47/2014/NĐ-CP Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014
29 14/2014/NĐ-CP Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2014
30 45/2013/QH13 Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.