Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 04/VBHN-BTNMT Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
2 Số: 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Bỏ cụm từ “dồn điền đổi thửa” tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
3 07/VBHN-BTNMT Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014
4 62/2019/NĐ-CP Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
5 Số: 02/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2019 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019
6 Số: 21/VBHN-VPQH Luật Đất đai số: 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
7 Số: 20/VBHN-BTC THÔNG TƯ SỐ: 20/VBHN-BTC NGÀY 25/06/2018 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.
8 Số: 11/2018/TT-BTC Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018. Các trường hợp phát sinh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ thời điểm Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực được áp dụng xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này
9 Số: 123/2017/NĐ-CP Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Điều 7.9 Mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định số 33/2013/ NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.
10 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.
11 Số: 333/2016/TT-BTC Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.
12 Số: 135/2016/NĐ-CP Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.
13 35/2015/NĐ-CP Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Nghị định này thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
14 Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP THÔNG TƯ SỐ: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP NGÀY 4/4/2015 LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2015.
15 02/2015/TT-BTNMT Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015.
16 37/2014/TT-BTNMT Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.
17 Số: 36/2014/TT-BTNMT Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
18 Số: 77/2014/TT-BTC Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
19 Số: 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
20 Số: 29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
21 30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014
22 24/2014/TT-BTNMT Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014
23 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014
24 Số: 23/2014/TT-BTNMT Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
25 Số: 46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ: 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
26 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
27 44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014
28 47/2014/NĐ-CP Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014
29 14/2014/NĐ-CP Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014
30 45/2013/QH13 Luật đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.