Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 21/2021/NĐ-CP Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2 75543/CT-TTHT Công văn số 75543/CT-TTHT ngày 20/11/2017 V/v lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.
3 102/2017/NĐ-CP Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm
4 139/BXD-QLN Công văn số 139/BXD-QLN ngày 19/5/2017 V/v: hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản. Do việc đặt cọc và xử lý tiền đặt cọc trong giao dịch dân sự thuộc phạm vi quy định của Bộ Luật dân sự, vì vậy đề nghị Quý Sở có văn bản gửi Bộ Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền
5 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
6 11/2012/NĐ-CP Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012.
7 05/2012/NĐ-CP Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012.
8 83/2010/NĐ-CP Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010 và thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm
9 163/2006/NĐ-CP Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
10 138/2006/NĐ-CP Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 60/CP ngày 06 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
11 33/2005/QH11 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
12 45/2005/NQ-QH11 Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 ngày 14/6/2005 về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Quốc hội ban hành Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm2005
13 44-L/CTN Bộ Luật dân sự 44-L/CTN ngày 28/10/1995 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.
14 44-LCT/HĐNN8 Pháp lệnh về thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 ngày 30/8/1990 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền thừa kế của người nước ngoài đối với tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam theo quy chế về người nước ngoài tại Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận.