Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 174/2016/NĐ-CP Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
2 133/2016/TT-BTC Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Hiệu lực ngày 01/01/2017
3 Số: 53/2016/TT-BTC Thông tư số: 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Ap dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016
4 88/2015/QH13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
5 75/2015/TT-BTC Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Hiệu lực kể từ ngày 14/07/2015
6 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Ap dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015
7 202/2014/TT-BTC Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất Hiệu lực ngày 22/12/2014
8 Số: 3789/TCT-CC Công văn số 3789/TCT-CC V/v áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh Hiệu lực 05/09/2014
9 56/2009/NĐ-CP Quyết định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2009
10 161/2007/TT-BTC Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
11 48/2006/QĐ-BTC Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Ban hành chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hiệu lực ngày 14/9/2006
12 20/2006/TT-BTC Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán (đợt 4) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
13 21/2006/TT-BTC Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện ba (03) chuẩn mực kế toán (đợt 5) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Chuẩn mực kế toán số 19 “Hợp đồng bảo hiểm” sẽ hướng dẫn sau Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
14 100/2005/QĐ-BTC Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
15 23/2005/TT-BTC Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
16 12/2005/QĐ-BTC Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) Hiệu lực ngày 15/2/2005
17 234/2003/QĐ-BTC Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) Hiệu lực ngày 30/12/2003
18 105/2003/T-BTC Thông tư số 105/2003/T-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004
19 165/2002/QĐ-BTC Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) Hiệu lực ngày 31/12/2002
20 Số: 131/2002/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/2002/QĐ-BTC NGÀY 18/10/2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH Hiệu lực ngày 18/10/2002
21 89/2002/TT-BTC Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Hiệu lực ngày 09/10/2002
22 149/2001/QĐ-BTC Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Ban hành bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) Hiệu lực ngày 31/12/2001
23 SỐ 169-2000/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH SỐ 169-2000/QĐ-BTC NGÀY 25/10/2000 VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH Hiệu lực 25/10/2000