Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 174/2016/NĐ-CP Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
2 133/2016/TT-BTC Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017
3 Số: 53/2016/TT-BTC Thông tư số: 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016
4 88/2015/QH13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
5 75/2015/TT-BTC Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015
6 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015
7 202/2014/TT-BTC Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký
8 Số: 3789/TCT-CC Công văn số 3789/TCT-CC V/v áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện
9 56/2009/NĐ-CP Quyết định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2009
10 161/2007/TT-BTC Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002, Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 và thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005. Những nội dung kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành.
11 48/2006/QĐ-BTC Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Ban hành chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quyết định này thay thế Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996
12 20/2006/TT-BTC Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán (đợt 4) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
13 21/2006/TT-BTC Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện ba (03) chuẩn mực kế toán (đợt 5) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Chuẩn mực kế toán số 19 “Hợp đồng bảo hiểm” sẽ hướng dẫn sau Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo
14 100/2005/QĐ-BTC Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo
15 23/2005/TT-BTC Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.
16 12/2005/QĐ-BTC Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước
17 234/2003/QĐ-BTC Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước
18 105/2003/T-BTC Thông tư số 105/2003/T-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ, những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
19 165/2002/QĐ-BTC Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) Sáu (06) Chuẩn mực kế toán ViệtNam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước
20 Số: 131/2002/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/2002/QĐ-BTC NGÀY 18/10/2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này
21 89/2002/TT-BTC Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước Bảng cân đối kế toán Bổ sung mục V vào phần B - "Tài sản cố định, đầu tư dài hạn" chỉ tiêu "Chi phí trả trước dài hạn" (Mã số 241)
22 149/2001/QĐ-BTC Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Ban hành bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) Bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.
23 SỐ 169-2000/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH SỐ 169-2000/QĐ-BTC NGÀY 25/10/2000 VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành quyết định này