Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 25/2021/TT-BTC Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Hiệu lực thi hành từ ngày 22/05/2021.
2 Số: 46/VBHN-BTC Thông tư số 46/VBHN-BTC ngày 24/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Hiệu lực từ ngày 01/01/2017
3 Số: 79/2020/TT-BCA Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 11/07/2020 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Hiệu lực từ ngày 01/09/2020
4 Số: 75/2020/NĐ-CP Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
5 Số: 57/2020/TT-BCA THÔNG TƯ SỐ: 57/2020/TT-BCA NGÀY 10/06/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2015/TT-BCA NGÀY 05/01/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
6 Số: 79/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ: 79/NQ-CP NGÀY 25/05/2020 VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ; DANH SÁCH CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Hiệu lực từ ngày 01/7/2020
7 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2015
8 Số: 51/2019/QH14 LUẬT SỐ: 51/2019/QH14 NGÀY 25/11/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
9 Luật số: 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
10 Số: 03/VBHN-BCA Nghị định số 03/VBHN-BCA ngày 21/03/2019 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Hiệu lực từ ngày 01/02/2017 đến 01/02/2021.
11 Số: 124/NQ-CP NGHỊ QUYẾT SỐ: 124/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ Hiệu lực ngày 29/11/2017
12 Số: 07/2017/NĐ-CP Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự; thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Hiệu lực thi hành trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/02/2017.
13 53/2016/TT-BCA Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.
14 Số: 30/2016/QH14 NGHỊ QUYẾT SỐ: 30/2016/QH14 NGÀY 22/01/2016 VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM Hiệu lực thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/02/2017
15 94/2015/NĐ-CP Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015.
16 157/2015/TT-BTC Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày 23/11/2015
17 82/2015/NĐ-CP Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2015.
18 31/2015/TT-BCA Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 6/7/2015 Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2015.
19 04/2015/TT-BCA Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành Hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02 /2015.
20 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
21 02/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA ngày 10/02/2014 hợp nhất Thông tư liên tịch thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành Hiệu lực ngày 25/03/2014
22 07/2013/TT-BCA Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2013.
23 65/2012/NĐ-CP Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2012.
24 08/2009/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký
25 27/2007/TT-BCA(A11) Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 hướng dẫn cụ thể việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
26 136/2007/NĐ-CP Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
27 10/2006/TT-BCA Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
28 45/2006/QĐ-TTG Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28/02/2006 về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký