Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 81/2019/TT-BCA Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Hiệu lực từ ngày 12/02/2020
2 01/HD-VKSTC Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giao và thi hành án hình sự năm 2019 Hoàn thành trước ngày 30/11/2019
3 35/HD-VKSTC Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC ngày 28/12/2017 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giao và thi hành án hình sự năm 2018 Hiệu lực ngày 30/11/2018
4 121/2017/NĐ-CP Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam Hiệu lực ngày 01/01/2018
5 120/2017/NĐ-CP Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
6 04/HD-VKSTC Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 10/01/2017 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giao và thi hành án hình sự năm 2017 Hiệu lực trước ngày 30/11/2017
7 94/2015/QH13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
8 09/2011/NĐ-CP Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/11/2011 Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2011.
9 98/2002/NĐ-CP Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
10 89/1998/NĐ-CP Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 "Quy chế về tạm giữ, tạm giam" Hiệu lực ngày 07/11/1998