Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 80/2021/TT-BTC Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2 Số: 78/2021/TT-BTC Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022
3 Số: 271/TCT-TTKT Công văn số: 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết./.
4 Số: 105/2020/TT-BTC Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
5 Số: 132/2020/NĐ-CP Nghị định số: 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
6 Phụ lục: 126/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
7 Số: 123/2020/NĐ-CP Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022
8 Phụ lục: 123/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022
9 Số: 125/2020/NĐ-CP Nghị định số: 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
10 Số: 126/2020/NĐ-CP Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
11 4201/TCT-KK Công văn số 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 V/v Kê khai vãng lai ngoại tỉnh Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
12 4178/TCT-CS Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 V/v: Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện./.
13 68/2019/TT-BTC Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019
14 3200/TCT-KK Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế và các Chi cục Thuế trên địa bàn thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để nghiên cứu, hướng dẫn./.
15 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
16 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
17 11/VBHN-BTC Thông tư 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017
18 PHU LỤC (11/VBHN-BTC) Phụ lục kèm theo thông tư 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017
19 Số: 15/VBHN-BTC THÔNG TƯ Số: 15/VBHN-BTC ngày 19/05/2018 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
20 14/VBHN-BTC Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 Văn bản này được hợp nhất từ 14 thông tư Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
21 Số: 41/2017/TT-BTC Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
22 37/2017/TT-BTC Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.
23 Số: 20/2017/NĐ-CP Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017
24 173/2016/TT-BTC Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
25 19/VBHN-BTC Nghị định số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế các Nghị định: số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010
26 130/2016/TT-BTC Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
27 95/2016/TT- BTC Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
28 Phụ lục II - TT95/2016/TT-BTC Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo TT95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai
29 84/2016/TT-BTC Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các Khoản thuế và thu nội địa Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
30 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.