Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 80/2021/TT-BTC Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
2 Số: 78/2021/TT-BTC Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022
3 Số: 271/TCT-TTKT Công văn số: 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Hiệu lực từ ngày 27/01/2021
4 Số: 105/2020/TT-BTC Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế Hiệu lực từ ngày 17/01/2021.
5 Số: 132/2020/NĐ-CP Nghị định số: 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hiệu lực từ ngày 20/12/2020
6 Phụ lục: 126/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
7 Số: 123/2020/NĐ-CP Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ Hiệu lực từ ngày 01/07/2022
8 Phụ lục: 123/2020/NĐ-CP Phụ lục kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022
9 Số: 125/2020/NĐ-CP Nghị định số: 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
10 Số: 126/2020/NĐ-CP Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Hiệu lực từ ngày 05/12/2020
11 4201/TCT-KK Công văn số 4201/TCT-KK ngày 16/10/2019 V/v Kê khai vãng lai ngoại tỉnh Hiệu lực ngày 16/10/2019
12 4178/TCT-CS Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 V/v: Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực từ ngày 15/10/2019
13 68/2019/TT-BTC Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực từ ngày 14/11/2019
14 3200/TCT-KK Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 V/v quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Hiệu lực ngày 12/8/2019
15 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 Hiệu lực từ ngày 01/07/2020
16 119/2018/NĐ-CP Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018
17 Số: 15/VBHN-BTC THÔNG TƯ Số: 15/VBHN-BTC ngày 19/05/2018 Hiệu lực từ ngày 20/12/2013
18 11/VBHN-BTC Thông tư 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hiệu lực từ ngày 12/6/2017
19 PHU LỤC (11/VBHN-BTC) Phụ lục kèm theo thông tư 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 Hiệu lực từ ngày 12/06/2017
20 14/VBHN-BTC Thông tư số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 Văn bản này được hợp nhất từ 14 thông tư Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
21 Số: 41/2017/TT-BTC Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Hiệu lực từ ngày Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
22 37/2017/TT-BTC Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hiệu lực từ ngày 12/06/2017.
23 Số: 20/2017/NĐ-CP Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017
24 173/2016/TT-BTC Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.
25 19/VBHN-BTC Nghị định số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế Hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013
26 130/2016/TT-BTC Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hiệu lực ngày 12/8/2016
27 95/2016/TT- BTC Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012
28 Phụ lục II - TT95/2016/TT-BTC Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo TT95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 Hiệu lực 28/06/2016
29 84/2016/TT-BTC Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các Khoản thuế và thu nội địa Hiệu lực ngày 17/6/2016
30 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007.