Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 4177/TCT-DNL Công văn số 4177/TCT-DNL ngày 14/9/2016 V/v: Thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài Hiệu lực ngày 14/9/2016
2 35244/CT-KTT5 Công văn số 35244/CT-KTT5 ngày 27/5/2016 V/v trả lời chính sách thuế Hiệu lực ngày 27/5/2016
3 748/CT-TTHT Công văn số 748/CT-TTHT ngày 26/01/2016 V/v Thuế Nhà thầu nước ngoài Hiệu lực ngày 26/01/2016
4 491/CT-TTHT Công văn số 491/CT-TTHT ngày 18/01/2016 V/v: Thuế Nhà thầu nước ngoài Hiệu lực ngày 18/01/2016
5 103/2014/TT-BTC Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014
6 60/2012/TT-BTC Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Hiệu lực ngày 28/5/2012
7 64/2010/TT-BTC Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam Hiệu lực ngày 8/6/2010
8 197/2009/TT-BTC Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
9 134/2008/TT-BTC Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Áp dụng từ ngày 01/01/2009
10 05/2005/TT-BTC Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài, kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
11 16/1999/TT-BTC Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 hướng dẫn việc thu thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999
12 169/1998/TT-BTC Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999