Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều, khoản sau đây của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022.
2 Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
3 Số: 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn sô 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2021 thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Hiệu lực từ ngày 26/02/2021
4 Số: 152/2020/NĐ-CP Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
5 Số: 145/2020/NĐ-CP Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Hiệu lực từ ngày 01/02/2021.
6 Số: 28/2020/NĐ-CP Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực từ ngày 15/4/2020.
7 Số: 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
8 52/VBHN-VPQH Bộ luật Lao động số 52/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 Hiệu lực ngày 01/5/2013
9 18/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018.
10 148/2018/NĐ-CP Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động Hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018
11 Số: 140/2018/NĐ-CP Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hiệu lực ngày 08/10/2018
12 Số: 121/2018/NĐ-CP Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.
13 23/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử Hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017.
14 35/2016/TT-BCT Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017
15 40/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 Hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016
16 11/2016/NĐ-CP Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2016
17 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
18 88/2015/NĐ-CP Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2015
19 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015.
20 23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2015.
21 1911/LĐTBXH-LĐTL Công văn số 1911/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/5/2015 V/v áp dụng Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Hiệu lực ngày 25/5/2015
22 05/2015/NĐ-CP Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2015.
23 41/2014/TT-BCT Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014 quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động Hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2014.
24 03/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày 10/03/2014.
25 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG Thông tư số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 6/12/2013 hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2014
26 30/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Hiệu lực ngày 25/10/2013
27 95/2013/NĐ-CP Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013
28 60/2013/NĐ-CP Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013.
29 Số: 49/2013/NĐ-CP Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013
30 44/2013/NĐ-CP Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.