Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 12/VBHN-VPQH Luật Kinh doanh bất động sản số: 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
2 76/2015/NĐ-CP Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006.
3 66/2014/QH13 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
4 84/BXD-QLN Công văn số 84/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư số 13
5 13/2008/TT-BXD Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ xây dựng ban hành Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
6 153/2007/NĐ-CP Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
7 63/2006/QH11 Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.