Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 24/2015/TT-BTTTT Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2015
2 19/2014/TT-BTTTT Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2015
3 16/2014/TT-BTTTT Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để được xử lý, giải quyết, hướng dẫn hoặc chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.
4 72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013
5 09/2013/TT-BTTTT Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2013.
6 08/2010/TT-BGDĐT Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010
7 43/2009/TT-BTTTT Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010
8 71/2007/NĐ-CP Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
9 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.