Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 24/2015/TT-BTTTT Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Hiệu lực kể từ ngày 10/10/2015
2 19/2014/TT-BTTTT Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Hiệu lực kể từ ngày 20/01/2015
3 16/2014/TT-BTTTT Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2015.
4 72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2013
5 09/2013/TT-BTTTT Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử Hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2013.
6 08/2010/TT-BGDĐT Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2010
7 43/2009/TT-BTTTT Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010
8 71/2007/NĐ-CP Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký
9 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007