Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 06/VBHN-BCA Nghị định số 06/VBHN-BCA ngày 11/06/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 và thay thế Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2 Số: 59/2021/TT-BCA Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021 và thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016
3 Số: 27/VBHN-VPQH Luật Căn cước công dân số 27/VBHN-VPQH ngày 07/12/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
4 Số: 03/VBHN-BCA Thông tư số 03/VBHN-BCA ngày 22/04/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2016.
5 Số: 59/2014/QH13 Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.