Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 04/09/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Hiệu lực thi hành từ ngày 04/09/2021
2 Số: 31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Hiệu lực từ ngày 26/03/2021
3 Số: 324 /BKHĐT-PC Công văn số 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Hiệu lực từ ngày 20/01/2021
4 64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ SỐ 64/2020/QH14 NGÀY 18/06/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
5 61/2020/QH14 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
6 54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
7 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14 NGÀY 13/06/2019 Hiệu lực từ ngày 01/01/2020
8 2757/BKHĐT-ĐTNN Công văn số ngày 02/05/2019 V/v kiến nghị của Công ty CP THT Hiệu lực ngày 02/05/2019
9 81/2018/TT-BTC Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018.
10 09/VBHN-BTC Thông tư số 09/VBHN-BTC ngày 03/05/2017 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016
11 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Hiệu lực thi hành từ ngày 21/04/2017.
12 02/2017/TT-BKHDT Thông tư số 02/2017/TT-BKHDT ngày 18/4/2017 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài Hiệu lực thi thành kể từ ngày 15/6/2017
13 03/2016/QH14 Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
14 96/2016/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
15 83/2016/TT-BTC Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.
16 41/NQ-CP Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam Hiệu lực ngày 26/5/2016
17 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hiệu lực ngày 18/11/2015
18 118/2015/NĐ-CP Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật đầu tư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015
19 09/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2015
20 83/2015/NĐ-CP Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài Hiệu lực ngày 25/9/2015
21 20/VBHN-BTC Nghị định số 20/VBHN-BTC ngày 05/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012
22 5122/BKHĐT-PC Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 v/v Triển khai thi hành Luật đầu tư Hiệu lực ngày 24/7/2015
23 4326/BKHĐT-ĐTNN Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 v/v thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư Hiệu lực ngày 30/6/2015
24 4366/BKHĐT-PC Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 v/v Triển khai thi hành Luật đầu tư Hiệu lực ngày 30/6/2015
25 19/2015/QĐ-TTg Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/06/2015 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015
26 15/2015/NĐ-CP Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2015
27 DM267 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4) Hiệu lực ngày 26/11/2014
28 67/2014/QH13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015
29 36/2013/TT-NHNN Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2014.
30 73/2013/TT-BTC Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 Hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2013