Tìm kiếm

# Số hiệu Tên văn bản Ghi chú Tải file
1 Số: 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 04/09/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt đầu tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
2 Số: 31/2021/NĐ-CP Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
3 Số: 324 /BKHĐT-PC Công văn số 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục gửi kèm theo công văn này).
4 Số: 64/2020/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ SỐ: 64/2020/QH14 NGÀY 18/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 của Luật này. Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
5 Số: 61/2020/QH14 Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.
6 Số: 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ: 39/2019/QH14 NGÀY 13/06/2019 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 101 của Luật này.
7 2757/BKHĐT-ĐTNN Công văn số ngày 02/05/2019 V/v kiến nghị của Công ty CP THT Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN; - Sở KHĐT thành phố Hà Nội; - Lưu VT, ĐTNN.
8 81/2018/TT-BTC Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.
9 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.
10 02/2017/TT-BKHDT Thông tư số 02/2017/TT-BKHDT ngày 18/4/2017 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài Thông tư này có hiệu lực thi thành kể từ ngày 15/6/2017
11 03/2016/QH14 Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
12 96/2016/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016;
13 83/2016/TT-BTC Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
14 41/NQ-CP Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
15 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
16 118/2015/NĐ-CP Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn Luật đầu tư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015
17 09/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015. Bãi bỏ Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
18 83/2015/NĐ-CP Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
19 5122/BKHĐT-PC Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 v/v Triển khai thi hành Luật đầu tư Tiếp theo công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN và công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015
20 4326/BKHĐT-ĐTNN Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 v/v thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư
21 4366/BKHĐT-PC Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 v/v Triển khai thi hành Luật đầu tư Nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn
22 19/2015/QĐ-TTg Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/06/2015 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015
23 15/2015/NĐ-CP Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015
24 DM267 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4) Ban hành kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Khoản 2 Điều 7)
25 67/2014/QH13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
26 36/2013/TT-NHNN Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2014.
27 WT/ACC/VNM/48/Add.2 Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO Ban Công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam
28 78/2006/NĐ-CP Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; đồng thời thay thế Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 19
29 HDTM/VN-HK Hiệp định thương mại ngày 13/7/2000 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Hiệp định thương mại ngày 13/7/2000 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
30 Số: 438/TTg Quyết định về việc phê duyệt hiệp định thương mại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Cộng hòa Ả rập Syrie ký ngày 12/5/1994 Làm tại Damascus ngày 12 tháng 5 năm 1994 thành hai bản chính bằng tiếng Việt Nam, tiếng Ả rập và tiếng Anh